You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Siyaasa
 
Ayyunta
 

Ameerikak waashingiten xiisi kee dariifal taqeese itiyopiyah xaylo Agatak kalali qandeh loonuh yanin qokol soolol qaddoysen

Gersí Marah Tabis

Qafarak mangaafa retteema 25/03/2013

kalali qande cuwucaat guntal keenit abteh tan ganok ammakkaqu uma abeyniiti kaanuun foocal soolisoonuh abak

geytimaanah yanin taama ruffa ken haytam qaddoysen

ta sooloh qaffayda koobahisseh tanin itiyopiyah xiyasboora kinnim waashingi tanal geytimta itiyopiyah inbaasi

Raceeyna Ebc