You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Qafàr
 
Ayyunta
 
Baritto
 

Baaxô caddol Kooviid-19 sabbatah solteh sugte baritaanam Kee Barisaanamih taama qagitak qimmissuh Federaalak Missoo Kee Fayya le caddoh barittoh Malaakinni yecee afkanal baaxô caddol tan Jaamiqatitte barteenit Kampaasitte fanah hirgaanam qimmisseh sugte.

Gersí Marah Tabis

#Sissik Maysaxxaga

Baaxô caddol Kooviid-19 sabbatah solteh sugte baritaanam Kee Barisaanamih taama qagitak qimmissuh Federaalak Missoo Kee Fayya le caddoh barittoh Malaakinni yecee afkanal baaxô caddol tan Jaamiqatitte barteenit Kampaasitte fanah hirgaanam qimmisseh sugte.

Samarâ Jaamiqat kaadu edde nan Kaxxa-garabli alsak 29 kee 30, 2013 Barteenit Samarâ Jaamiqat culoonuh deqteh sugtem tamixxige.

Takkay immay, awakih uddur baaxô caddol yan caalat kibaalat haak barteenit isinni buxaaxil sugaanam faxxintam kee fooca fanah qusba afkan yenek aysixxigelem Samarâ Jaamiqat diggossa.

Tama afkan inkih tan Doolat Jaamiqatittel abbinoowuh Federaalak Missoo Kee Fayya le caddoh barittoh Malaak afkan yeceeh yan.

#Samara Jaamiqat
#FBC
#EBC